بعد از دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خرید و فروش ارز دیجیتال راه اندازی خواهد شد .