فرم استخدام


1.اطلاعات شخصی
 مجرد   متاهل 
 معاف از خدمت   انجام داده 
 ضعیف   متوسط   خوب   عالی 
 ضعیف   متوسط   خوب   عالی 
 ضعیف   متوسط   خوب   عالی 
 ضعیف   متوسط   خوب   عالی 
 ضعیف   متوسط   خوب   عالی 
 ضعیف   متوسط   خوب   عالی 
windows
word
excel
access
internet
powerpoint
تایپ سریع
 تمام وقت    پاره وقت 
 بله   خیر 
 بله   خیر 
 بله   خیر 
 بله   خیر 
 بله   خیر 
 بله   خیر 
 سفته   چک 
صحت کلیه اطلاعات مندرج در این فرم را تایید و گواهی مینایم